Hovoriace knihy pre cudzie jazyky

IRS hovoriace knihy a kartičky zamerané na výučbu cudzích jazykov sú skvelou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú porozumieť hovorenému slovu, ako aj mať správnu výslovnosť od prvého kontaktu s novými slovíčkami. Naše knihy nahovorili osoby, pre ktoré je príslušný cudzí jazyk materinský.

IRS hovoriace knihy poskytujú už najmladším deťom aktívny a regulovaný kontakt s cudzím jazykom. Pre dieťa mladšieho školského veku je rozvíjanie výslovnosti a intonácie kľúčové, keďže práve v tomto období sa dokáže napodobňovaním originálnej výslovnosti a intonácie najviac priblížiť rodeným hovoriacim.

„Množstvo výskumov dokázalo, že čím skôr sa človek začne učiť cudzí jazyk, tým je väčšia šanca, že dosiahne úroveň výslovnosti blížiacej sa k výslovnosti rodeného hovoriaceho.“

Prikladaním hovoriaceho pera IRS na zodpovedajúce miesta v našich knihách sa dieťa zábavnou formou naučí množstvo slovíčok, slovných spojení a gramatických javov, zároveň si rozvíja vizuálnu pamäť. Dieťa sa vlastnou aktivitou, prikladaním hovoriaceho pera IRS, postupne učí daný jazyk, následne si vie pomocou rôznych kvízov overiť, čo sa reálne naučilo.

Okamžitá kombinácia nahrávok, krátkych textov, vizuálnych podnetov a množstvo kreatívnych úloh umožňujú efektívne učenie každého dieťaťa. V knihách je použitá rôzna variabilita úloh, čo zabraňuje strate motivácie u detí. S našimi hovoriacimi knihami si dieťa pestuje vlastnú motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka.

Odporúčané hovoriace knihy – anglický jazyk

Garantka pre oblasť cudzie jazyky
PaedDr. Martina Šipošová, PhD., Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry, vedúca katedry

Odporúčané hovoriace knihy – nemecký jazyk

Pre deti

Pre študentov a dospelých

Odporúčané hovoriace knihy – maďarský jazyk