Obsah knihy
Chémia 1 – Všeobecná chémia

Úvod

4

Chemické látky  

5

Štruktúra atómov a iónov 

10

Periodická sústava prvkov 

17

Základy názvoslovia anorganických látok 

21

Chemická väzba a štruktúra látok 

25

Chemické reakcie a chemické rovnice 

29

Energetické zmeny pri chemických reakciách 

31

Chemická kinetika

33

Chemická rovnováha 

35

Typy chemických reakcií 

37

Protolytické reakcie 

37

Redoxné reakcie 

41

Zrážacie reakcie 

46

Práca v laboratóriu 

47

Použitá literatúra 

49