Obsah knihy
Fyzika 1 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

1 Pozorovanie, meranie, experiment 

4

1.1 Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Meranie fyzikálnych veličín

4

1.2 Základné jednotky SI. Násobky a diely

5

1.3 Počet platných číslic v zápise hodnoty veličiny

7

1.4 Vyhodnotenie merania a spracovanie výsledkov. Chyby merania

8

2 Sila a pohyb 

10

2.1 Mechanický pohyb. Poloha hmotného bodu. Trajektória a dráha hmotného bodu

10

2.2 Rýchlosť hmotného bodu. Rovnomerný pohyb

11

2.3 Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb

13

2.4 Pád telesa, voľný pád

15

2.5 Vzájomné pôsobenie telies. Sila a jej jednotka, znázornenie sily

16

2.6 Skladanie síl

18

2.7 Rozklad sily na zložky s danými smermi

20

2.8 Gravitačná sila, všeobecný Newtonov gravitačný zákon

21

2.9 Rôzne druhy síl (sila napnutia nite, ťahová, tlaková, tiažová, vztlaková, elektrostatická, magnetická)

23

2.10 Tretí Newtonov pohybový zákon. Znázornenie tiažovej sily pôsobiacej na teleso na naklonenej rovine

25

2.11 Pohyb telesa bez pôsobenia sily. Prvý Newtonov pohybový zákon

27

2.12 Hybnosť hmotného bodu, zmena hybnosti, impulz sily

28

2.13 Zákon zachovania hybnosti. Reaktívne motory

30

2.14 Pohyb telesa pri pôsobení konštantnej výslednej sily. Zrýchlenie

31

2.15 Druhý Newtonov pohybový zákon

32

2.16 Trenie. Trecia sila. Valivý odpor

34

2.17 Krivočiare pohyby. Rovnomerný pohyb po kružnici

36

2.18 Dostredivá sila

38

2.19 Pozorovanie dejov a javov

39

2.20 Mechanická práca

41

2.21 Výkon, účinnosť

43

2.22 Kinetická energia

44

2.23 Potenciálna energia. Práca pri deformácii pružiny

46

2.24 Premeny mechanickej energie. Zákon zachovania mechanickej energie

47

2.25 Prečo ostávajú telesá v pokoji? Ťažisko telesa

49

2.26 Tuhé teleso. Moment sily. Momentová veta

51

2.27 Energia rotačného pohybu

53

Test z kinematiky

55

Test z dynamiky

56

Zvukové hry

57

Riešenia úloh

60