Obsah knihy
Fyzika 3 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

1 Vlastnosti kvapalín a plynov

1.1 Tekutiny a ich vlastnosti. Tlak

4

1.2 Pascalov zákon. Využitie Pascalovho zákona

5

1.3 Hydrostatický tlak. Atmosférický tlak

7

1.4 Archimedov zákon. Plávanie telies

9

1.5 Prúdenie tekutín. Rovnica spojitosti

11

1.6 Bernoulliho rovnica

12

1.7 Časticová stavba látok

14

1.8 Vnútorná energia. Teplo. Výhrevnosť

16

1.9 Teplota a jej meranie

18

1.10 Celziova a termodynamická teplotná stupnica

19

1.11 Kalorimetrická rovnica

21

1.12 Prvá termodynamická veta

23

1.13 Ideálny plyn. Tlak plynu

25

1.14 Stavová rovnica

27

1.15 Kryštalické a amorfné látky

29

1.16 Topenie a tuhnutie látok

31

1.17 Vyparovanie a kondenzácia. Nasýtené pary

32

1.18 Vlhkosť. Meranie vlhkosti

34

2 Periodické deje

2.1 Pohyby s konštantnou periódou

36

2.2 Perióda, frekvencia, amplitúda kmitania

37

2.3 Časový rozvoj harmonického kmitania a neharmonického periodického deja

39

2.4 Aké vlastnosti má kyvadlo?

40

2.5 Nútené kmitanie. Rezonancia

42

2.6 Vlnenie na vodnej hladine. Priečne a pozdĺžne vlnenie

44

2.7 Vlnoplocha, Huygensov princíp

45

2.8 Interferencia vlnenia

47

2.9 Polarizácia vlnenia

48

2.10 Stojaté vlnenie na strune

49

2.11 Zvuk, vlastnosti zvuku

51

2.12 Dopplerov jav, ultrazvuk

53

Záverečný test I – Vlastnosti kvapalín a plynov

55

Záverečný test II – Periodické deje

57

Zvukové hry

59

Riešenia úloh

62