Obsah knihy
Fyzika 4 Interaktívna cvičebnica pre stredné školy

1 Elektromagnetické vlnenie, spektrum elektromagnetického vlnenia

4

2 Základné vlastnosti svetla. Rýchlosť svetla

5

3 Odraz a lom svetla. Index lomu

7

4 Úplný odraz

9

5 Pojem optickej sústavy a optického zobrazovania

10

6 Zobrazovanie odrazom na rovinnej a guľovej ploche

11

7 Zobrazovanie lomom, šošovky

14

8 Vlnové vlastnosti svetla – interferencia svetla

17

9 Vlnové vlastnosti svetla – ohyb svetla, polarizácia svetla

19

10 Emisné a absorpčné spektrá

21

11 Optické vlastnosti ľudského oka

23

12 Infračervené a ultrafialové žiarenie v prírode a v technike

24

13 Tepelné žiarenie (žiarenie čierneho telesa)

26

14 Röntgenové žiarenie

28

15 Fotoelektrický jav

29

16 Comptonov jav

32

17 Vlnové vlastnosti častíc

34

18 Časticovo-vlnový dualizmus žiarenia a častíc

35

19 Experimentálne metódy jadrovej fyziky. Detekcia častíc

37

20 Časticové zloženie jadra. Hmotnostný úbytok

38

21 Väzbová energia, jadrové sily

40

22 Jadrové žiarenie

42

23 Využitie rádionuklidov

44

24 Bezpečnosť pri práci s jadrovými zariadeniami a rádionuklidmi

45

25 Atóm (historické postavenie experimentov Thomsona, Milikana a Rutheforda)

46

26 Kvantovomechanický model atómu vodíka. Kvantové čísla

48

27 Syntéza a štiepenie jadra

50

28 Reťazová reakcia, jadrový reaktor

52

Záverečný test I – Elektromagnetické žiarenia

54

Záverečný test II – Častice mikrosveta

56

Zvukové hry

58

Riešenia úloh

63