Obsah knihy
Geografia – interaktívna cvičebnica pre stredné školy

Úvodné slovo

5

1. Úvod do geografie

PaedDr. Milan Trnka

1.1 Geografia ako veda

6

1.2 Planéta Zem

14

1.3 Zemský povrch a mapa

26

2. Fyzická geografia

RNDr. Lucia Šolcová, PhD.

2.1 Atmosféra

37

2.2 Hydrosféra

49

2.3 Litosféra a georeliéf

2.3.1 Litosféra

61

2.3.2 Georeliéf

71

2.4 Pedosféra

81

2.5 Biosféra

88

2.6 Ochrana prírody a krajiny

97

3. Humánna geografia

PaedDr. Jana Baková

3.1 Obyvateľstvo a sídla

103

3.2 Hospodárstvo

3.2.1 Úvod do hospodárstva

121

3.2.2 Poľnohospodárstvo

126

3.2.3 Priemysel

134

3.2.4 Doprava

147

3.2.5 Cestovný ruch

154

3.2.6 Služby

164

Kľúč k riešeniu otázok

167

Literatúra

176