Učebnice angličtiny

Úvodná stránka | Ucebnice CLICK

Učebnice angličtiny
CLICK

Učebnice CLICK sú jedinečné tým, že si žiaci aj doma dokážu jednoducho precvičovať výslovnosť, okamžite skontrolovať správnosť odpovedí, učiť sa slovnú zásobu ako aj gramatiku.

Ponuka pre školy

V prípade záujmu o učebnice a pracovné zošity pre celú triedu/školu nás neváhajte kontaktovať (mdurisin@hovoriaceknihy.sk). V závislosti od veľkosti vašej objednávky môžete hovoriace perá k učebniciam získať za symbolické 1 euro.

Referencia

Hovoriace učebnice CLICK používajú vo vyučovacom procese už 3 roky aj učitelia a žiaci Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice.

 

V prípade záujmu o poskytnutie osobných skúseností s výučbou neváhajte kontaktovať pani učiteľku anglického jazyka Janku Gašpierikovú Cibulkovú, gaspierikova@zsfullu.sk, alebo pani učiteľku Janu Imrovú, imrova@zsfullu.sk,  radi vám na seba poskytnú telefonický kontakt a zodpovedia vaše otázky.

 

Video ukážku z vyučovania si môžete pozrieť tu.

Spracovanie učebníc sprístupňuje žiakovi anglický jazyk hravou formou s ohľadom na funkčnosť využitia jazyka.

 

Séria hovoriacich učebníc a pracovných zošitov CLICK 1 až CLICK 4 predstavuje národný typ učebníc, ktoré sú koncipované tak, aby čo najlepšie vyhovovali slovenskému žiakovi a pomohli mu čo najefektívnejšie dosiahnuť želanú jazykovú úroveň. Je v nich zohľadnená britská angličtina a texty v učebniciach nahovorili rodení Briti.

 

Učebnice a pracovné zošity sú spracované v súlade s vzdelávacími a výkonovými štandardmi slovenského vzdelávacieho systému a zodpovedajú dosiahnutiu jazykovej úrovne A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (S.E.R.R.).

 

Samozrejmosťou učebníc je zohľadňovanie princípov vnútornej motivácie a personalizácie, keďže množstvo úloh a otázok je koncipovaných tak, aby každý žiak mohol uplatniť vlastnú individualitu pri zodpovedaní otázok, riešení úloh a výbere vhodných možností.

Súčasťou sú aj metodické príručky, ktoré pomáhajú učiteľovi zorientovať sa v štruktúre, usporiadaní a vo výbere úloh tak, aby mohol byť facilitátorom žiakovho učenia sa. Metodické príručky slúžia ako doplnkový materiál pre učiteľa, ktorý pozná svojich žiakov, rešpektuje ich individuálne záujmy, vek, jazykovú, kognitívnu a emocionálnu úroveň.

Učebnice (Pupil’s book) sú hovoriace, to znamená, že priložením hovoriaceho pera na zodpovedajúce miesto v učebnici si žiak vypočuje zadanie úlohy, učebný text, slovnú zásobu, využitie rôznych jazykových štruktúr a zároveň si overí správne odpovede.

 

V každej učebnici je približne 2 000 audiosúborov. Učenie sa angličtiny, osvojovanie správnej výslovnosti a porozumenie hovorenému slovu je vďaka učebniciam CLICK veľmi jednoduché. Hovoriace pero zároveň umožňuje nahrávanie vlastného hlasu na porovnanie správnej výslovnosti.

 

Nenáročné a veľmi praktické použitie interaktívneho pera umožňuje žiakovi samostatne používať učebnicu doma, čím je podporovaný a udržiavaný záujem a vnútorná motivácia učiaceho sa.

 

Okamžitá kombinácia nahrávok, krátkych textov a vizuálnych podnetov v učebnici a množstvo úloh v pracovnom zošite, ktoré sú založené na kreslení a vyfarbovaní obrázkov, umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym, auditívnym, ako aj kinestetickým typom žiakov.

Učebnice sú dostupné aj v online elektronickej verzii, ktorá je jednoducho použiteľná vo vyučovacom procese prostredníctvom interaktívnej tabule alebo dataprojektora.

 

Pozrite si online demoverziu – CLICK 1 

Pozrite si online demoverziu – CLICK 2 

Pozrite si online demoverziu – CLICK 3 

Pozrite si online demoverziu – CLICK 4 

Prvá zo série interaktívnych učebníc (Pupil’s book) a pracovných zošitov (Activity book) angličtiny CLICK 1 (Starter) je určená žiakom 1. ročníka ZŠ. Učebnica aj pracovný zošit pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka a zohľadňujú kognitívnu úroveň žiaka mladšieho školského veku. Na záver každého modulu je vymedzený priestor na opakovanie učiva, hodnotenie a sebahodnotenie žiaka.

 

CLICK 1 obsahuje množstvo riekaniek a úloh, ktoré sú založené na kreslení a vyfarbovaní obrázkov, počúvaní a opakovaní jazykových štruktúr, čím umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym, auditívnym, ako aj kinestetickým spôsobom.

 

Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter)

Viac informácií ako aj ukážky nájdete tu.

Interaktívna učebnica (Pupil’s book) a pracovný zošit (Activity book) angličtiny CLICK 2 (Starter) sú určené žiakom 2. ročníka ZŠ. Jednotlivé moduly sú zamerané na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr na úrovni A1 podľa S. E. R. R.  Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hrové aktivity (Play time), pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú príslušné jazykové jednotky. CLICK 2 prináša aj špecifické kultúrne jazykové jednotky, ktoré označujú typické charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatočné  tradície, ako aj základné geografické osobitosti Bratislavy).

 

Témy: Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house (living room, bedroom, kitchen, bathroom), At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables,  Holidays (birthday, Christmas, Easter, Halloween)

Viac informácií ako aj ukážky nájdete tu.

Tretia zo série interaktívnych učebníc a pracovných zošitov CLICK 3 (Pupil’s book a Activity book) je koncipovaná ako vhodný úvodný kurz anglického jazyka pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk od 3. ročníka ZŠ. Celou učebnicou žiaka sprevádzajú postavičky (Zara, Rocco, Mark, Megan a pán Brain), ktoré kontextuálne  používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry na úrovni A1 podľa S. E. R. R. Množstvo úloh na vyfarbovanie, priraďovanie, dopĺňanie písmen, slov ako aj rôzne jazykové hry umožňujú žiakovi hrovou formou aplikovať slovnú zásobu a jazykové štruktúry.

 

Témy: Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet,  My house, My room,  Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year

Viac informácií ako aj ukážky nájdete tu.

Učebnica CLICK 4 (Pupil’s book a Activity book) je určená žiakom 4. ročníka ZŠ. Učebnica je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí (Colette, Olya, Marek a Sean), ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta, čím je zohľadnený interkultúrny aspekt učebnice. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry na úrovni A1 podľa S. E. R. R. sú vsadené do kontextu podľa tematických okruhov. Interaktívna učebnica obsahuje aj množstvo diktátov (priložením pera na ikonku reproduktora), ktoré slúžia na precvičovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku.

 

Témy: Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs,  Food and drinks,  In a restaurant, Sports, Activities,  My free time, Hobbies,  Birthday party,  Clothes and fashion,  Bratislava, Phone calls, Writing emails

Viac informácií ako aj ukážky nájdete tu.