Projekt – Hovoriace knihy

Projekt

Vydavateľstvo MarDur s.r.o. získalo nenávratný finančný príspevok na realizovanie projektu spolufinancovaného z Európskych spoločenstiev, ktorého cieľom je rast zamestnanosti a rozvoj spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu.

 

Identifikácia projektu podporeného z prostriedkov Európskych spoločenstiev:
Názov projektu: “IRS hovoriace knihy”
Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: MK-53/2019/SOIROPPO3-302031H141
Kód projektu ITMS2014+: 302031H141

 

Cieľ:

Skvalitnenie marketingovej činnosti na sociálnych sieťach a doplnenie produktového radu o 2 vybrané tituly prispôsobené na predaj na 2 zahraničných trhoch.

 

Nenávratný finančný príspevok:   99 930,16 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:     89 411,20  EUR