Projekt – Hovoriace knihy

Projekt

Vydavateľstvo MarDur s.r.o. získalo nenávratný finančný príspevok na realizovanie projektu spolufinancovaného z Európskych spoločenstiev, ktorého cieľom je rast zamestnanosti a rozvoj spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu.

 

Identifikácia projektu podporeného z prostriedkov Európskych spoločenstiev:
Názov projektu: “IRS hovoriace knihy”
Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: MK-53/2019/SOIROPPO3-302031H141
Kód projektu ITMS2014+: 302031H141

 

V rámci realizácie projektových aktivít  vydavateľstvo vyhlasuje dňa 1.7. 2020 Výzvu na predloženie ponuky „Marketing na sociálnych sieťach a tvorba marketingového materiálu“

 

Výzva na predloženie ponuky „Marketing na sociálnych sieťach a tvorba marketingového materiálu“. Podklady na stiahnutie.